bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
°  Warunki techniczne i przyłączenia
°  Odbiory techniczne i włączenie do sieci
°  Umowy i ich zmiany
°  Awarie i szkody
°  Zasady rozliczeń
°  Płatności
°  Postępowanie windykacyjne
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Zasady rozliczeń


I. Zasady rozliczeń z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.z 2006 r. nr 123, poz.858 z póź. zm.). 1. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozlicza się z Odbiorcą za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przyjęte normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 2. Rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. 3. W razie braku urządzenia pomiarowego rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy. II. Okres obrachunkowy dla poszczególnych grup Odbiorców 1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej to długość okresu obrachunkowego wynosi: a. jeden miesiąc - dla Odbiorców zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą b. jeden kwartał - dla Odbiorców indywidualnych c. pół roku - dla Odbiorców sezonowych 2. W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, w ciągu 2 dni od daty wizyty odczytywacza, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej przez niego ulotce. a. telefonicznie - dzwoniąc na bezpłatny numer zgłoszeniowy 0-800 42-76-30, b. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Działu Sprzedaży, 3. W innych przypadkach, gdy z różnych przyczyn odczyt wodomierza jest utrudniony, odbiorca może zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług przekazywać stany wskazań wodomierza na podany wyżej numer zgłoszeniowy po uzyskaniu zgody Przedsiębiorstwa. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej. Druki do pobrania i wydrukowania: Raport dot. rozliczeń lokalowych Raport dot. rozliczeń lokalowych z uwzględnieniem wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

Informacja wytworzona 2012-02-08 przez Biuro Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2014-02-05 10:22:34 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł archiwalny (zobacz następną wersję)
Artykuł czytany 2201 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:143446