bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
°  Warunki techniczne i przyłączenia
°  Odbiory techniczne i włączenie do sieci
°  Umowy i ich zmiany
°  Awarie i szkody
°  Zasady rozliczeń
°  Płatności
°  Postępowanie windykacyjne
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Postępowanie windykacyjne


Postępowanie wobec Odbiorców zalegających z zapłatą; zamknięcie dostawy wody lub odbioru ścieków, ponowne przyłączenie do sieci.

1. W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę faktury w terminie jej płatności Dostawca wysyła wezwanie do zapłaty z prośbą o uregulowanie zaległej należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych następujących po 7 dniu od daty wysłania wezwania, gdy nadal nie została uiszczona zaległa należność, Dostawca wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności w terminie 7 dni od daty otrzymania tego wezwania oraz informuje go o

a) podjęciu działań zmierzających do zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności,

b) poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

3. W przypadku Odbiorców, którzy pomimo wezwań nie uregulowali zadłużenia, ani nie wystąpili z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty, Dostawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadamia (załączając wykaz odbiorców), Powiatowego Inspektora Sanitarnego Urząd Miasta lub Gminy o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody. Jednocześnie wysyła zawiadomienia do Odbiorców z informacją o zamiarze zablokowania wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody informując go, że o powyższym powiadomiono Urząd Miasta lub Gminy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o uregulowanie zaległej zapłaty w ratach już po odcięciu dostaw wody lub po zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, Dostawca - po spełnieniu przez Odbiorcę określonych warunków (wniesienie pierwszej wpłaty, podpisanie zobowiązania o uregulowaniu w ratach pozostałej części zadłużenia z odsetkami) - podejmuje decyzję o warunkowym uruchomieniu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

5. Odblokowanie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia albo po spełnieniu warunków warunkowego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

6. Jeżeli odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego nie jest możliwe, a podjęte działania windykacyjne nie spowodują uregulowania zaległości przez Odbiorcę, Dostawca niezwłocznie wysyła przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego braku zapłaty Dostawca egzekwuje należność od dłużnika na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Informacja wytworzona 2012-03 przez Dział Finansowo-Księgowy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2017-02-02 12:16:26 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 1780 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:144832