bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Jakość wody


Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej w drugim półroczu 2019 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przekazuje informację o jakości wody dostarczanej
do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Podstawę do budowania informacji o jakości wody w sieci wodociągowej stanowi 77 punktów zgodności, stałych punktów czerpalnych, równomiernie zlokalizowanych w strefach zaopatrzenia całego systemu wodociągowego, w których woda powinna spełniać wymagania jakościowe. Badania jakości wody w tych punktach prowadzone były według ustalonego harmonogramu oraz z odpowiednią częstotliwością. Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w drugim półroczu 2019 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przeprowadził łącznie 1273 badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). Zakres badań jakości wody wykonywanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. określają następujące wymagania, zawarte w załącznikach do ww. rozporządzenia:

 • wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Escherichia coli, Enterokoki
 • wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Suma pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma WWA, Suma THM
 • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda: bakterie grupy coli, ogólna liczba drobnoustrojów w 36(±)2°C po 24h inkubacji, ogólna liczba drobnoustrojów w 22(±)2°C po 72h inkubacji
 • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, , Zapach, Żelazo
 • dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda: Magnez, Srebro Twardość, Wapń, Cynk

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z powiatowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku. Próby wody pobierane z systemu wodociągowego badane były przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Przedmiotowy monitoring jakości wody, obejmuje:

 • kontrolę jakości wód podziemnych,
 • kontrolę procesów uzdatniania wody,
 • kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej,
 • kontrolę jakości wody zmagazynowanej w zbiornikach sieciowych,
 • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
 • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży dla odbiorców w przypadku reklamacji.

            Analiza wyników badań wody w Zbiorczym Systemie Wodociągowym PEWIK GDYNIA przeprowadzonych w drugim półroczu 2019 roku potwierdza, że woda w Zbiorczym Systemie Wodociągowym dostarczana do Klientów :

 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń specyficznych toksycznych składników organicznych stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,
 • nie zawiera ponadnormatywnych stężeń substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka takich jak metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm, chrom czy arsen.
 • zawiera stabilną ilość makroelementów takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu, spełniających niezwykle pozytywną rolę w gospodarce mineralnej człowieka,
 • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Należy podkreślić, że szereg wskaźników jakości wody występuje w stężeniach bardzo niskich, niższych od wartości dopuszczalnych a niejednokrotnie poniżej granicy oznaczalności metody badawczej.

Bazując na wieloletnim monitoringu kluczowych parametrów wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendów zmian jakości wody, natomiast jedyne wahania stężeń składników wody dotyczą tylko parametrów szybkozmiennych takich jak żelazo, mangan czy barwa oraz mętność. Wahania te są krótkotrwałe, spowodowane najczęściej występowaniem zdarzeń awaryjnych w systemie wodociągowym. Pomimo wdrożonych w przedsiębiorstwie wysokich standardów eksploatacyjnych, zapewniających utrzymanie w zbiorczym systemie wymaganej jakości wody, tak rozbudowany i złożony system dystrybucji narażony jest na wystąpienie lokalnych, niepożądanych zdarzeń, mogących wpłynąć niekorzystnie na parametry jakościowe wody. Taka właśnie sytuacja wystąpiła pod koniec lipca 2019 roku w gdyńskim systemie, w strefie zasilania Gdynia Śródmieście. W próbach wody na obszar Śródmieścia Gdyni stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC”. W konsekwencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni decyzją nr NK.N.2019.13 z dnia 28.08.2019 roku wprowadził warunkową przydatność wody do spożycia z Gdyńskiego Systemu Wodociągowego w strefie Gdynia Śródmieście, z uwagi na występowanie nieprawidłowych zmian w zakresie ww. parametru (warunkowa przydatność wody do spożycia oznacza potrzebę gotowania wody przez spożyciem jedynie dla osób z obniżoną odpornością oraz niemowląt i dzieci do 2 roku życia). Jednocześnie na przedsiębiorstwo nałożony został obowiązek opracowania i uruchomienia programu naprawczego. Zobowiązanie to zostało zrealizowane i służby przedsiębiorstwa wdrożyły plan działań naprawczych w kierunku doprowadzenia wody w tej strefie do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Wprowadzone przez PEWIK GDYNA Sp. z o.o. działania prewencyjne zabezpieczyły ciągłość i niezawodność procesu realizacji dostawy wody w Gdyńskim Systemie Wodociągowym. O wszystkich podejmowanych działaniach jak również o wynikach wykonanych badań informowano systematycznie Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Gdyni. W szerokim czasookresie działań udało się uzyskać okresy poprawy jakości wody oraz za pomocą zastosowanych procedur utrzymać kontrolę nad niekorzystnym wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC w badanej wodzie. Analizując zebrane doświadczenia z procesu usuwania niezgodności oraz biorąc pod uwagę charakter zanieczyszczenia wymagający zastosowania dalszych, długookresowych praktyk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni utrzymuje ciągłość działań naprawczych, aż do odwołania odpowiednim komunikatem dla Klientów.

Po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w drugim półroczu 2019 roku, informujemy, że:

 • w ramach zaplanowanej kontroli jakości wody, służby laboratoryjne wykonały w 68 stałych punktach zgodności (monitoringu jakości wody) oraz w 9 Stacjach uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do wodociągów) 483 analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne,
 • dodatkowo, w 78 stałych punktach specjalnego nadzoru zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, wykonano 188 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • ponadto, zapobiegawczo i kontrolnie po usunięciu awarii i zakończonych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej oraz w wyniku interwencji związanych z nadzorem powiatowych organów Inspekcji Sanitarnej jak również po przyjętych reklamacjach klientów dotyczących jakości wody przeprowadzono 602 badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

 

Ilość kontroli laboratoryjnych wykonanych w II półroczu 2019 roku wynikających z prowadzenia ustawowego, wewnętrznego monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody:

 

miejsce kontroli jakości wody w sieci wodociągowej

ilość stałych punktów kontroli jakości wody

liczba pobranych prób

liczba wykonanych analiz

fizyko-chemicznych

mikrobiologicznych

Gdynia

33

75

72

75

Rumia

5

14

14

14

Gmina Kosakowo

4

9

8

9

Reda

5

11

11

11

Wejherowo

8

20

20

20

Gmina Wejherowo

3

5

5

5

Zbiorniki retencyjne

10

56

56

55

Stacje Uzdatniania Wody

9

54

54

54

Łącznie

77

244

240

243

 

Równolegle, bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody w formie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, realizują powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku, wydając w następstwie oceny ''przydatności wody do spożycia przez ludzi z systemu wodociągowego PEWIK GDYNIA”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

 

 

Tabela nr 1

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gdyni w II połowie 2019 roku.

 

 

 

 

Tabela nr 2

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Rumi, Redy, Wejherowo, Gminach Wejherowo i Kosakowo w II połowie 2019 roku.

 

 

Tabela nr 3

Dodatkowe parametry jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w II połowie 2019 roku.

 

 

 

Twardość wody

 

 

 

 

 

 


Artykuł zmodyfikowany 2020-03-18 10:11:08 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 1049 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:143445