bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Ogłoszenia o zamówieniach


 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni jest zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i prowadzi działalność sektorową określoną w art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.

Stosownie do treści art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówień prowadzone są według przepisów ustawy, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamówienia poniżej tego progu udzielane są w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., którego podstawę stanowi Kodeks cywilny.

W odniesieniu do zamówień dotyczących wydatków kwalifikowanych w projektach dofinansowywanych z Funduszy Unijnych mają zastosowanie również wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Instytucję Zarządzającą oraz wytyczne kwalifikowalności dla poszczególnych programów operacyjnych, które przeniesiono do wewnętrznej procedury Zamawiającego (ZU-P-12).

 

Ogłoszenia dotyczące postępowań o udzielanie zamówień znajdują się na stronie serwisu informacyjnego Spółki www.pewik.gdynia.pl w dziale Zamówienia publiczne – http://www.pewik.gdynia.pl/cms/ogloszenia/dostawy


Artykuł zmodyfikowany 2017-06-28 08:47:23 przez Jacek Richter

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 5978 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:147156