bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
°  Dostawy
°  Usługi
°  Roboty budowlane
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Archiwum Zamówień


08/10/2014    S193    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Polska-Gdynia: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2014/S 193-341560

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Osoba do kontaktów: Andrzej Tomasik
81-311 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586687297
E-mail: andrzej.tomasik@pewik.gdynia.pl
Faks: +48 586687296

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia, Rumia, Reda

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Niniejsze zamówienie jest częścią Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Pewik Gdynia”, nr POIS.01.01.00-00-040/13.
Przedmiot zamówienia - Renowacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie I Gospodarka wodno-ściekowa.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 9 200 000 i 10 900 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Renowacja kolektora ściekowego "Janowskiego" na odcinku od ul. Janowskiej w Gdyni do ul. Generała Henryka Dąbrowskiego w Rumi
1)Krótki opis:
Renowacja kolektora ściekowego "Janowskiego" na odcinku od ul. Janowskiej w Gdyni do ul. Generała Henryka Dąbrowskiego w Rumi:
a) DN 800 mm L = 771 mb,
b) DN 1000 mm L = 1.311 mb,
c) DN 800 mm x 2 szt. L = 31 mb.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 5 200 000 i 6 100 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: Renowacja kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni
1)Krótki opis:
Renowacja kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni:
a) DN 800 mm L = 1.332 mb.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 2 700 000 i 3 200 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.
Część nr: 3 Nazwa: Renowacja kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie
1)Krótki opis:
Renowacja kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie:
a) DN 1200 mm L = 38 mb,
b) DN 1000 mm L = 408 mb.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 1 300 000 i 1 600 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla:
a) Części 1 w wysokości 120 000 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy),
b) Części 2 w wysokości 63 000 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące),
c) Części 3 w wysokości 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, odrębnie dla Części 1, Części 2, Części 3.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Sposób płatności za realizację zamówienia określono we wzorze umowy - Załączniku nr 8 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2/ Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy przedłożyli umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np.: umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:
1.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – wzór Załącznik nr 2 do SIWZ,
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, odpowiednio wypełniając – wzór Załącznik nr 7 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
1 sytuacja ekonomiczna:
opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
1.1 Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jego średni roczny przychód netto ze sprzedaży towarów i usług wyniósł nie mniej niż:
1) 6 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 1,
2) 3 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 2,
3) 1 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 3
w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, również z opinią o badanej jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,
Uwaga
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości będącej sumą w/w przychodów wymaganych przez Zamawiającego dla danych Części przedmiotu zamówienia.
opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
1.2 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż:
1) 6 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 1,
2) 3 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 2,
3) 1 000 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 3
w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
Uwaga
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że jest ubezpieczony w wysokości będącej sumą kwot wymaganych przez Zamawiającego dla danych Części przedmiotu zamówienia.
1.3 sytuacja finansowa:
opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
1) 2 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 1,
2) 1 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 2,
3) 500 000 PLN w przypadku składania oferty na Część 3
w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości będącej sumą środków wymaganych przez Zamawiającego dla danych Części przedmiotu zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia
opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
1.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał min. 2 zadania (roboty budowlane) polegające na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową rurociągu (do przesyłu wody lub odprowadzania ścieków) o długości, co najmniej 400 m i średnicy minimum DN 800 mm każde,
w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wzór Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) Dokumenty potwierdzające, że roboty (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Pewik Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku ich przedkładania.
1.2 Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
1.2.1 Wykonawca musi wykazać dysponowanie po jednej osobie na każdą Część zamówienia zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013, poz. 932 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych powinien wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej 1 budową polegającą na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową rurociągu (do przesyłu wody lub odprowadzania ścieków) o długości, co najmniej 400 m i średnicy minimum DN 800 mm, w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu każdej Części zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wzór Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c do SIWZ,
1.2.2 Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
— zestawem do czyszczenia rurociągów poddawanych renowacji - 1 szt.,
— zestawem kamer do inspekcji TV – 1 szt.,
— zestawem do renowacji rurociągów – 1 szt.
w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem 6 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena (%). Waga 95

2. okres gwarancji (%). Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/47/POIS-040/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2014 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2014 - 10:30

Miejscowość

Gdynia – siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna (parter).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA", nr POIS.01.01.00-00-040/13
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji ze względu na obfite opady, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót, prób i odbiorów w okresie dłuższym niż 14 dni;
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli podczas czyszczenia kanałów ujawnione zostaną wady konstrukcji kanałów, wynikające między innymi z korozji betonu, pęknięć, poważnych uszkodzeń, których naprawa metodami przyjętymi i opisanymi w STWiORB nie zagwarantuje stabilności kanału i osiągnięcia założonych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
2. Wykonawca składa Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzorów - stanowiących Załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ.
3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca składa wycenione przedmiary robót - Załącznik nr 10a i/lub 10b i/lub 10c do SIWZ.

5. SIWZ będzie udostępniona do pobrania ze strony Zamawiającego www.pewik.gdynia.pl oraz w pok. nr 203 od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

6. Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiajacego przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia (kancelaria).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:3.10.2014


Pliki do pobrania udostępnione są pod adresem: http://www.pewik.gdynia.pl/cms/ogloszenia/roboty/380


Artykuł zmodyfikowany 2014-10-08 15:04:55 przez Grażyna Boruchalska

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 4133 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142856