bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Ogłoszenia


Ogłoszenie

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia

 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126973,

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wysokość kapitału zakładowego Spółki: 337.671.750 PLN; NIP 586-010-44-34

 

 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie www.pewik.gdynia.pl.
 3. Kandydaci musza spełniać łącznie następujące warunki:
 1. kandydatem na członka Zarządu Spółki:
 1. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada techniczne, ekonomiczne lub prawnicze wykształcenie wyższe bądź analogiczne wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w poprzedzających tiretach  wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 1. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. zna język obcy przynajmniej w stopniu komunikatywnym;
 2. spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazaną prawomocnym wyrokiem  sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziału  XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 590 i w art. 591 KSH;
 3. nie mają do kandydata zastosowania zakazy pełnienia funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 1. Kandydaci zobowiązani są złożyć CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz następujące dokumenty:
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów;
 2. aktualne (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o niekaralności z KRK;
 3. oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1.08.1972 r.);
 4. oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z prawem obowiązującym w RP ograniczałyby lub wykluczałyby możliwość zajmowania stanowisk  w spółkach handlowych,
 5. inne dokumenty poświadczające spełnianie warunków.
 1. Komisja oceniać będzie m.in.:
 1. poziom i adekwatność wykształcenia i doświadczenia;
 2. zaprezentowaną na rozmowie kwalifikacyjnej wizję rozwoju i zarządzania Spółką;
 3. znajomość branży oraz wiodących przepisów prawa;
 4. znajomość tematyki finansów publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich;
 5. rękojmię samodzielności w zarządzaniu i odpowiedzialności;
 6. rękojmię dobrej komunikacji z pracownikami Spółki;
 7. znajomość języka/ języków obcych;
 8. zdolności komunikacyjne.

 

 1. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Spółki przy ul. Witomińskiej 29 w Gdyni, pocztą elektroniczną na adres biuro@pewik.gdynia.pl lub pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81 – 311 Gdynia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni – Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa / Wiceprezesa Zarządu – Nie otwierać”. Zgłoszenia należy składać do dnia 22 czerwca 2018 r. godzina 15.00.
 2. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data ich faktycznego doręczenia Spółce.
 3. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego w pkt. 6 nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Oświadczenie konkurs PEWIK GDYNIA Sp.z o.o.

 

Regulamin Konkursu na Członka Zarządu PEWIK GDYNIA Sp.z o.o.

 

 

 

 


Artykuł zmodyfikowany 2018-06-12 06:54:58 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł archiwalny (zobacz następną wersję)
Artykuł czytany 1296 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142856